blaszki
BUDOWA OBWODNICY ZWOLENIA

Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami
do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
dla zadania:
„Budowa obwodnicy Zwolenia w ciągu drogi krajowej nr 79”

blaszki
Aktualizacja: 05.01.2024